淨空法師:如何做到「都攝六根」?

47 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
念佛你會念嗎?怎麼叫會念?怎麼叫不會念?這要搞清楚。如果沒有搞清楚,你就說經上說的話不靈,是假話;如果你要懂得,你就相信,經上的話一點都沒錯。臨命終時一念十念決定得生,會念才行。會不會的標準,《楞嚴經》上「大勢至菩薩圓通章」,給我們簡簡單單八個字的開示,標準就建立了。大勢至菩薩教給我們「都攝六根,淨念相繼」,這叫會念。這樣念佛,確實念一聲佛號,經上講的消八十億劫生死重罪,一點都不假。我們這兩句沒做到。這兩句話要是做到,程度高的是理一心不亂,次一等的也是事一心不亂。不是功夫成片,功夫成片沒有這麼大的功德。

什麼叫都攝六根?六根是眼耳鼻舌身意,攝是把它收回來。《孟子》說過一句話,「學問之道無他,求其放心而已」,孟子這一句話可以用來註解都攝六根,孟子懂得了,所謂大聖大賢。我們的六根是往外跑,眼往色塵上跑,見到色相合乎自己心意的就起貪愛,不適合自己意思就起排斥,這是眼一天到晚往外跑。攝是什麼?把它收回來,眼不要往外跑,不要往色相上跑,收回來。回來看什麼?回來看自性。耳不要往音聲上跑,收回來,觀世音菩薩是用這個法門,「反聞聞自性,性成無上道」,回頭來就見性。往外跑,你見的是色塵、聲塵,六塵,六根緣六塵這是造輪迴業,你出不了六道輪迴。而且造的這個業都是罪,罪業,果報在三途,非常可怕。意根,意是念頭、是思想,它緣法塵,什麼是法塵?前五根落謝的影子這叫法塵。我們一般講印象,他在想,眼耳鼻舌身離開外面境界了,他在想這個現象。今天看到某個人,遇到某一樁事,他在想這些,乃至於我們看電視、聽廣播,也是六根向外奔馳,沒有人懂得把它收回來。收回來就變什麼?變成一心,止心一處,制心一處那就是禪定。禪定不是盤腿面壁,真正的禪定是制心一處。所以你行住坐臥都在定中,經教裡常講「那伽常在定,無有不定時」,你二六時中全在定中。用這樣的心念佛,淨念,淨是什麼?不懷疑、不夾雜。

我們念佛裡面夾雜著妄念,把功夫全破壞了,不容易。印光大師在《文鈔》裡面說了很多,就講念佛功夫,一般真正念佛,在念佛堂念佛一支香,中國人從前沒有那麼多鐘錶,念佛堂時間用什麼算?用香算。長香一個半小時,普通一般的香是一個小時,這叫一支香。一支香裡面還有三、五個雜念,有,不是沒有,印祖說功夫算不錯了。這樣的功夫在念佛堂至少念三年以上,一支香可以減少到三、五個妄念。由此可知,一支香裡頭一個雜念沒有,那是什麼樣的功夫!

為什麼會有雜念?你放不下,牽腸掛肚的事情太多了,這點不能不知道。有這些夾雜,我們念佛不但不能滅罪,而且增加了罪業,增長罪業。增長什麼罪業?念阿彌陀佛,你的心不真、不誠。為什麼?六根沒有收回來,不真、不誠,你用的是妄心,你不是用真心,你說你有沒有罪過?對淨宗法門還持有懷疑的態度,求生西方極樂世界這裡頭打了很多問號,西方極樂世界到底有沒有?阿彌陀佛是真的還是假的?一大堆的問題。這些問題佛絕對不會怪罪我們,為什麼?極樂世界不在地球,從來沒有人去看過。往生的人也沒有回來做報告,一去杳無音信,怎麼能叫人相信?釋迦牟尼佛當年在世,這個法門雖然是多次宣說,《無量壽經》,可是從來就沒有人把這個事情解釋得清楚,所以帶給我們許許多多的問題。

這個法門,佛自己也承認是難信之法。難信能信,真不容易!難信能信是什麼緣故?過去生中曾經學過,底蘊深厚,這一生中又遇到,駕輕就熟,是這麼個道理;這樣的人畢竟是少數,多數人很難接受。為什麼古大德不把這樁事情詳詳細細講清楚?這你就不知道,古大德是真講清楚了,古人的心比我們現在心淨,妄念沒有這麼多。

淨土大經解演義第318集
Category
AMTB HongKong