THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT P9 -Tôn Giả A NAN ĐÀ - Diễn Đọc :Tú Trinh & Khánh Hoàng @Thư Viện PGHH Diễn Đọc

42 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - (P9) - Tôn Giả A NAN ĐÀ - Vào Link này Xem 700 ViDeo #ThuVienPGHH
- 500 CHUYỆN BÊN THẦY - Diễn Đọc : Tuấn Anh - Ngọc Minh - Bùi Anh Tuấn & Xuân Hiếu - Trọn Bộ 58 ViDeo .https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbCQNeaQaA1zEtpqUz5km-jr .
- CỤ TRẠNG TRÌNH và HẬU KIẾP .https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbAh3aruNj2Kh367SeoPcTjt .
- SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ TOÀN BỘ 23 ViDeo -Diễn Đọc . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbBkweH7uDNcBt8PCHtiLWIr .
- TÔN CHỈ HÀNH ĐẠO . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbDgprIcCGwa6DnH6-GYq8B8 .
- BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TỨ ÂN HIẾU NGHĨA - PHẬT GIÁO HÒA HẢO - Ngũ Hệ Truyền Thừa .https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbAn7_j_-bMQNTUZ4rWeuEyR .
- ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ - Tác Giả Vương Kim . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbBaE_P8mj7l7goVZ200TJSE .
- HIỂN ĐẠO - Diễn Đọc Trọn Bộ 17 Tác Phẩm 38 ViDeo . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbBuqiWdCjXKduOsEnWh-Sdt .
- TRI LAI BỬU TÍCH - Diễn Đọc -Tác Giả : Cậu Hai Nhu . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbDaETrUH_0jzalkFYiGXG7E .
- KIM CỔ KỲ QUAN - Diễn Đọc Trọn Bộ 9 Bổn gồm 26 ViDeo . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbCoIhBa1Eib3sCWT1WLZ9o_
- THẤT SƠN MẦU NHIỆM Trọn Bộ 10 ViDeo .https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbBzNldYFj2KDSoDCHCvWGen .
- Lược Sử ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ Và SỰ LÂM PHÀM . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbBfbiur023Vf9AX4GHxLYMP.
- TỨ THÁNH -Lậu Thiên Cơ -Tiên Tri Cuộc Diện Sắp Tới .https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbAIXiml0-CN40gtWqQyYXcA .
- ĐỒ THƠ -CHUYỂN LUÂN BÁT QUÁI - NGŨ GIÁO VĂN - ĐỨC BỔN SƯ .https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbA3PGcsZN1O75-W3-t0HXIL .
- GIẢNG LAN THIÊN - GIẢNG TÀ LƠN - ĐỨC CỬ ĐA . https://www.youtube.com/watch?v=q8sayXt8S-8&list=PL5YmMXMY0LbBWyCn6O8DAoa3xci_5DpEj .
- SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI - ĐỨC SƯ VÃI BÁN KHOAI . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbDUNxMLGxGcUFz-jrNZvOaH.
- Lược Sử NGUỒN GỐC BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbBUanO-JZGFYZAwVBDi39y_ .
- 33 VỊ TỔ PHẬT GIÁO -ẤN ĐỘ & TRUNG HOA https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbDT0RKjIFCGQJpbVnruPhib
- CHÚ GIẢI SẤM GIẢNG Quyển Nhứt . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbChG5I62yEGNq6sO1TRZgLH .
- CHÚ GIẢI THI VĂN Phần 1 . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbDIDOtOFV6hzzfzXYNaOcD3 .
- PHÁP BẢO ĐÀN KINH - Diễn Giải Thiền Sư Minh Trực . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbCiQtS30-tZiqwQYs9fAogR .
- LỜI KHUYÊN TU HIỀN - Tác Giả THANH SĨ . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbB5me450SyFqVC9rEiao6Y4 .
- THI LỤC - Tác Giả THAN SĨ - Diễn Đọc : Trọn Bộ . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbBzWiQkp4_LLMQlBQXycCsz .
- THẬT ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbCk6-n4aLccHw3qy76Bz2Ja .
- Băng GIA BẢO - Nghệ Sĩ Sài Gòn DIỄN NGÂM .https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbDuTwNwEy55Lq__dOpdhU2a .
- CẶN BẢ KÝ ỨC - Như Sanh Tập 1 . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbCyJxyASdubm66ReI1W6Fxv .
- TÒNG LÂM CỔ TÍCH - Như Sanh Tập 2 . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbDGNAJiCyzbjlbWY6TppJkP.
- TÂY DU PHIẾM GIẢI - Như Sanh tập 3 . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbAb97mKMqMFf8-PNMB5B3xe .
- THUYẾT PHÁP ỨNG KHẨU - Tác Giả THANH SĨ . Trọn Bộ 16 ViDeo . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbAVfMzLRJVeQJXecj3SCvsn .
- TỰ TRUYỆN BÁC SÁU VIÊN - Trọn bộ 10 Video . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbDC6-wqsz5g8njvqcTr60Jw .
- TƯ TƯỞNG và BA ĐIỀU XỬ THẾ - Tác Giả THANH SĨ . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbAaWQz0JviqJuhujIWTXam9 .
- CHÚ NGHĨA - Loạt Bài Huấn Luyện Đạo Đức ở TÂY AN CỔ TỰ - Tác Giả THANH SĨ . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbD4ejjE0QWqEh5t0XX9HlvY .
- ĐIỂN TÍCH TRIẾT VĂN Phần 1- Soạn Giả THIỆN TÂM ( Bùi Văn Ưởng ) . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbC8TB1umg4crTjHkLk-NiY1 .
- Diễn Ngâm SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ - Nghệ Sĩ MIỀN BẮC và MIỀN TRUNG .Q1-2-3-4-5-6.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbB04Pz9L4Y05TyhIHbqKEMr.
- Diễn Ngâm THI VĂN - 1939 - 1947 - Nghệ Sĩ MIỀN BẮC và MIỀN TRUNG . https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbD_Hob0Ms5C-Y_JGKZ9bKsv .
- LÁ THƯ ĐÔNG KINH - Tác Giả THANH SĨ gửi từ Nhựt Bản về Việt Nam . 21 ViDeo https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbByqGT2v1f10rjI-3dJ1CLj.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5YmMXMY0LbByqGT2v1f10rjI-3dJ1CLj
Category
Phật Giáo Hòa Hảo