Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1832- Sự gia trì không thể nghĩ bàn

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
19 Views
TĐ:1832- Sự gia trì không thể nghĩ bàn
Danh sách phát:1801~2000] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpDr7ObfAUmbTOXlIws6On_
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 208
Thời gian từ: 01h26:30:15 – 01h34:55:26
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Điều này chúng ta biết. Phàm phu vãng sanh nhất phẩm phiền não đều chưa đoạn, là đới nghiệp vãng sanh, đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, được oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, trí tuệ, thần thông, đạo lực của quí vị dường như tương đồng với Pháp thân Bồ Tát. Nhưng quí vị phải biết đó không phải là bản thân quí vị, không phải là quí vị tu được, mà là Phật A Di Đà gia trì cho quí vị. Gia trì quí vị rất hữu dụng, không phải nói gia trì hữu danh vô thực, hữu dụng. Vì sao vậy? Quí vị có năng lực mỗi ngày đến mười phương thế giới để lạy Phật, để nghe pháp. Đến mười phương thế giới để lạy Phật, quí vị nhất định đi cúng dường, cúng Phật. Cúng Phật là tu phước. Nghe Phật giảng kinh khai trí tuệ là nghe pháp. Cúng Phật, nghe pháp, độ sanh. Đây là hạnh của Bồ Tát Đại thừa. Quí vị hiện tại tuy bản thân chưa có năng lực này, nhưng năng lực của Phật gia trì cho quí vị. Quí vị có thể làm được. Cho nên từ đây mà nhìn nhận, từ bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Vậy chúng ta nói thuần là Bồ Tát thì cũng nói thông được, người hạ hạ phẩm vãng sanh đều là Bồ Tát, họ là A Duy Việt Trí Bồ Tát, nhưng gia trì quí vị, bản thân quí vị phiền não dần dần sẽ giảm nhẹ, trí tuệ tăng trưởng, cấp bậc của quí vị tự nhiên sẽ được nâng cao. Phật A Di Đà gia trì không phải vĩnh viễn gia trì cho quí vị, quí vị vẫn phải trong quá trình gia trì đó nỗ lực để nâng cao bản thân. Nâng cao đến chừng nào thì không cần gia trì nữa? Nâng cao đến lúc thực sự là cõi Thật báo thì không cần gia trì nữa. Nói cách khác, quí vị tại cõi Phàm Thánh Đồng Cư, tại cõi Phương Tiện Hữu Dư, quí vị không có Phật lực gia trì thì quí vị không thể nào hành Bồ Tát đạo, không thể nào giống như đại Bồ Tát tự tại đến như vậy. Sự tự tại này quí vị từ 48 nguyện sẽ nhìn thấy. 48 nguyện là miêu tả đều là những vị Bồ Tát này đại tự tại, đại viên mãn, đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc liền có, đây là thù thắng vô cùng!
Đọc thêm ...
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment