Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1831- Bồ Đề Tâm của ông già bà lão

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
15 Views
TĐ:1831- Bồ Đề Tâm của ông già bà lão
Danh sách phát:1801~2000] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpDr7ObfAUmbTOXlIws6On_
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 208
Thời gian từ: 01h20:12:21 – 01h24:43:21
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Người sanh vào tam bối, tức đã phát tâm bồ đề, sở hành ắt là Bồ Tát thừa. Nên Kinh Bi Hoa nói thuần là Bồ Tát, quí vị đến Thế giới Cực Lạc, Thế giới Cực Lạc là Đại thừa không phải là Tiểu thừa. Quí vị thấy Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là Phật quả viên mãn, không phải là phần chứng Phật, không phải là tương tự Phật, Ngài là Phật viên mãn. Đương nhiên là thuần Đại thừa. Không những là Đại thừa, quá khứ biết bao Tổ sư đại đức nói với chúng ta pháp môn này là pháp nhất thừa. Đại pháp để phàm phu trực tiếp thành Phật, không thể nghĩ bàn!
Chúng ta xem tiếp đoạn dưới, càng xem càng rõ ràng rồi.
“Cho đến nước kia Thanh văn Duyên giác chỉ là vì tình hình đoạn hoặc của họ mà nói”. Câu nói này nói rất hay. Tuy đoạn kiến tư nhưng chưa phá được trần sa và vô minh hoặc, thì gọi là Thanh văn. Cho nên tương đương với Tiểu thừa của thế giới khác. Là ý nghĩa này vậy. Từ nơi chỗ họ mà tu học dần dần hướng thượng đi lên, quí vị xem từ nhân thiên nâng cao lên đến Thanh văn. Từ Thanh văn nâng cao lên đến Bồ Tát. Đây là nói họ ở nơi đó thay đổi biến dị sanh tử. Giống như đi học vậy, từ tiểu học, trung học, đại học, là ý nghĩa như vậy. Nhưng họ là thuần Đại thừa, thuần là Bồ Tát. “Phi thị chỉ cầu tự độ chi nhị thừa”, nếu như nói chỉ cầu tự độ, không có ý niệm độ chúng sanh, người này không vãng sanh được. Nếu chỉ cầu tự độ, không nguyện độ tha, tức là chưa phát tâm bồ đề, không tương ưng với Bồ Tát thừa. Không phát tâm bồ đề, tức không thể vãng sanh. Cho nên không phát tâm bồ đề thì không thể vãng sanh. Chúng ta đối với những ông già bà lão này sẽ nảy sinh hoài nghi. Vì sao họ niệm Phật có thể vãng sanh? Sau đó chúng ta sẽ hiểu được. Ngẫu Ích đại sư giải đáp những vấn đề này cho chúng ta, họ chưa học qua kinh giáo, họ không hiểu tâm bồ đề là gì, họ thực sự phát tâm rồi, thực sự phát tâm rồi nhưng bản thân không biết. Cho nên những những ông già bà lão đó, quí vị đi hỏi xem, lúc họ còn sống họ rất có tâm từ bi, bất luận là người nào có khốn khó, họ đều toàn tâm toàn lực đi chăm sóc, giúp đỡ. Vậy nên họ không phải là chỉ lo cho chính mình, họ có thể vì người quên mình. Đây chính là tấm lòng của Bồ Tát, lại thêm chân tín thiết nguyện, thì họ làm sao mà không vãng sanh được! Vì vậy phát tâm bồ đề họ không biết là họ đã phát tâm bồ đề. Trên thực tế tâm của họ đã phát từ lâu rồi. Cho nên họ nhất hướng chuyên niệm, họ liền có thể vãng sanh.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment