Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1830-Tịnh Tông đệ nhất đức

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
21 Views
TĐ:1830-Tịnh Tông đệ nhất đức
Danh sách phát:1801~2000] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpDr7ObfAUmbTOXlIws6On_
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 208
Thời gian từ: 01h00:02:10 – 01h08:52:26
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Lại Vọng Tây cũng nói: căn bản các lạc, chỉ nơi nguyện này, đây là thật. Cực lạc, căn bản của cực lạc phải là thọ mạng, nếu như không có thọ mạng thì cực lạc đó cũng bằng không, không có thọ mạng thì hưởng nó làm sao được? Cho nên quí vị liền biết nguyện này, cổ nhân xưng là đức thứ nhất của Tịnh Tông, họ rất có lý, không có thọ mạng tất cả đều kết thúc, đều xong rồi. Cho nên thọ mạng quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Lại như Quần Nghi Luận nói, nước kia nhân dân thọ mạng rất dài lâu, làm cho phàm phu, hoàn nhập biến dị, rốt ráo thành Phật. Biến dị chính là phân đoạn sanh tử đã hết rồi, họ vẫn còn biến dị sanh tử. Chúng ta nói Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, trong cõi thật báo 41 vị pháp thân đại sĩ, nói thật là họ không còn biến dị nữa, nhưng Thế giới Cực Lạc có cõi Phàm thánh đồng cư, có cõi Phương tiện hữu dư. Hai cõi này có biến dị sanh tử, không có phân đoạn sanh tử. Cho nên vấn đề của họ giải quyết được rồi, thực sự một đời rốt ráo thành Phật.
Nhờ sanh cực lạc, thấy Phật nghe pháp, tất cả mọi lúc đều là tăng thượng, đều là tăng thượng duyên, giúp đỡ quí vị tăng phước tăng huệ. Thành Phật, phước huệ đến viên mãn rồi đó mới là thành Phật. Phước huệ có khiếm khuyết chưa thành Phật được. Phước huệ viên mãn mới thành Phật. Cho nên Thế giới Cực Lạc điểm tốt nhất của nó là không có thoái duyên. Đây là điểm tốt rất lớn. Thế giới chúng ta nơi nơi đều có chướng ngại, rất dễ dàng thoái tâm, họ không có duyên thoái chuyển, thọ mạng lại là vô lượng, có vô lượng thọ. Nên bất luận căn cơ như thế nào miễn là người vãng sanh nhất định thành Phật, xưng nó là đức số một ở Tịnh Độ, cũng là điều có lý vậy. Đây nhất định là sự thật, là có thể nói thông rằng nó là đức số một ở Tịnh Độ.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment