Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1706-Việc dạy học trong Phật pháp, ba cương lĩnh quan trọng

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
26 Views
TĐ:1706-Việc dạy học trong Phật pháp, ba cương lĩnh quan trọng
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 150
Thời gian từ: 00h38:26:09 – 00h45:45:10
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Chúng ta hiểu rõ điều này, mới thật sự hiểu được trí tuệ của Như Lai, là tự tánh vốn có. Phát hiện từ đâu? Phát hiện từ trong định.
Việc dạy học trong Phật pháp, ba cương lĩnh, tầng thứ quan trọng, nhất định phải tuân thủ. Nếu không tuân thủ, ta học được là tri thức, không phải Phật pháp. Phật pháp là trí tuệ. Ba cương lĩnh này chính là giới định tuệ, nhất định phải y theo phương pháp này để học tập, quý vị không thể sáng tạo phương pháp mới. Giới là gì? Nói với chư vị, giới nghĩa là buông bỏ, nhân giới được định. Đức Thế Tôn học suốt 12 năm, vì sao lại buông bỏ? Nếu không buông bỏ ngài không đạt được định. Buông bỏ phiền não chướng, sở tri chướng cũng phải buông bỏ, hai chướng. Sở tri chướng nói đến trình độ nào? Nói đến Phật pháp. Quý vị xem, trong Kinh Kim Cang nói rằng: Pháp còn phải xả, huống gì phi pháp? Phật pháp cũng phải buông bỏ, là giả, không phải thật, làm gì có Phật pháp? Quý vị chấp trước Phật pháp, liền biến thành sở tri chướng, không có Phật pháp. Phật pháp là gì, trong Kinh Kim Cang ví dụ rất hay: Quý vị qua sông, quý vị muốn qua bên bờ sông đối diện, Phật pháp là một chiếc thuyền, ta ngồi trên chiếc thuyền này để qua, lên bờ nhất định phải bỏ thuyền, phải xả bỏ mới có thể được độ, nếu chấp trước ở trên chiếc thuyền này, đó chính là sở tri, không thể lên bờ được. Nói “ví như chiếc thuyền vậy”. Ví dụ này rất hay. Khi quý vị chưa được độ, ta cần đến nó, cần nó giúp ta. Khi đến bờ, tất cả đều buông bỏ hết.
Chúng ta thử nghĩ, niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Quý vị xem nhiều kinh luận như vậy, ngày ngày học tập Tịnh độ. Thật sự vãng sanh là buông bỏ tất cả, thật sự vãng sanh chỉ dựa vào một câu A Di Đà Phật. Nếu quý vị còn nghĩ trong kinh này nói gì, 48 nguyện của Phật A Di Đà là gì, như vậy gọi là tạp niệm. 48 nguyện là gì? 48 nguyện nâng cao phẩm đức của chúng ta. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta, đều ở trong 48 nguyện. Chúng ta muốn trí tuệ, đức năng, tướng hảo thật, không cần thứ giả.
Đọc thêm ...
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment