Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1704- Pháp môn Niệm Phật là pháp môn không hồi hướng

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
30 Views
TĐ:1704- Pháp môn Niệm Phật là pháp môn không hồi hướng
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 149
Thời gian từ: 01h15:16:28 – 01h19:31:01
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
“Năng trì sở trì”, năng trì là tâm chúng ta. Trong nguyện thứ 18 nói: Chí tâm tín nhạo, tâm tâm hồi hướng. Vì thế pháp môn niệm Phật, các bậc cổ đức nói rất hay, pháp môn này gọi là pháp môn không hồi hướng. Không cần phải đặc biệt hồi hướng, vì sao vậy? Vì mỗi niệm đều là hồi hướng, gọi là tâm tâm hồi hướng. Mỗi câu đều tương ưng với Phật A Di Đà, gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Tôi niệm Phật A Di Đà, tôi chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tôi. Tôi và Phật A Di Đà là một không phải hai. Quý vị xem thiền sư Trung Phong, trong Hệ Niệm Pháp Sự nói rất hay: Tâm tôi tức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tâm tôi. Ở đây tức Tịnh độ, Tịnh độ tức ở đây. Mấy câu này thiền sư Trung Phong nói trong Hệ Niệm Pháp Sự, ngài là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nói như vậy có thể giả được sao? Tu các pháp môn khác cần phải hồi hướng, pháp môn này không cần. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Chúng ta quyên lãng câu Phật hiệu này, tức là tách rời Phật A Di Đà. Bởi vậy Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, phải “tịnh niệm tương tục”, tương tục nghĩa là niệm niệm không gián đoạn. Niệm này của chúng ta, Phật A Di Đà nhận được. Chúng ta giống như máy fax vậy, tin tức điện báo ở đây phát ra, ở bên đó liền nhận được. Đây là thật, không phải giả, không cần liên lạc với người khác, chỉ cần liên lạc với Phật A Di Đà, như vậy chắc chắn được vãng sanh.
“Năng sanh sở sanh, năng tán sở tán, vô phi thật tướng chánh ấn chi sở ấn dã”. Pháp môn này quá tuyệt! Thật tướng ấn chứng cho ta thì ta chính là thật tướng, thật tướng là gì? Là trí tuệ chân thật. Quý vị làm điều này, dùng trí tuệ chân thật, đây hoàn toàn là thật. “Cho thấy vào trong pháp môn này”, là pháp môn Tịnh độ, “nhất nhất đều vào trong thật tướng”, vào trong thật tướng nghĩa là minh tâm kiến tánh. “Nên ban cho là lợi ích chân thật”, lợi ích chân thật là kiến tánh thành Phật. “Không qua pháp này”, đến thế giới Cực Lạc không phải là kiến tánh, là thấy Phật rồi sao? Hiện nay chưa đến thế giới Cực Lạc, chúng ta có kiến tánh thành Phật chăng? Có, một niệm tương ưng là kiến tánh thành Phật, niệm niệm tương ưng là niệm niệm kiến tánh thành Phật.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment