Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1703-Một câu A Di Đà Phật tức là 1 bộ [Hoa Nghiêm kinh]

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
22 Views
TĐ:1703-Một câu A Di Đà Phật tức là 1 bộ [Hoa Nghiêm kinh]
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 149
Thời gian từ: 00h51:52:24– 01h02:14:09
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Bên dưới nói, “chân thật rốt ráo là vô vi pháp thân. Y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc là trí tuệ chân thật hiển lộ ra, tất cả đều chân thật, nên có thể ban cho lợi ích chân thật”. Tất cả đều chân thật nghĩa là sao? Tất cả đều là tự tánh, hoàn toàn tương ưng với tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đây gọi là tất cả đều chân thật. Tương ưng viên mãn, tương ưng một cách rốt ráo, là ai? Là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà đã làm được, nên danh hiệu của ngài cũng tương ưng. Danh hiệu nghĩa là chân thật rốt ráo, chân thật rốt ráo tức là danh hiệu của ngài. Danh hiệu chính là vô vi pháp thân, pháp thân nghĩa là Phật A Di Đà.
Trong bài học trước chúng ta có nói đến: Tất cả kinh giáo mà Chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương nói, không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm. Đương nhiên cũng bao gồm tất cả kinh điển Đức Phật nói suốt 49 năm, đều có thể quy về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, vì sao vậy? Vì bộ kinh này là đức Thế Tôn minh tâm kiến tánh, nói ra cảnh giới minh tâm kiến tánh, nói tường tận cho chúng ta nghe, là cảnh giới khai ngộ của ngài. Cảnh giới này trong kinh giáo đại thừa nói: “Thật tướng các pháp”, chân tướng vũ trụ nhân sinh, nói ra tất cả.
Sau cùng là viên mãn của Hoa Nghiêm, đây là nói như thế nào mới có thể giống Đức Thế Tôn, giống Chư Phật Như Lai, cũng có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc được, sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương quy về Cực Lạc. Cho nên Hoa Nghiêm đạt được Tịnh độ mới được coi là viên mãn. Nếu không có Tịnh độ, chỉ nói cảnh giới đó thôi, không ai có thể chứng được. Như vậy chỉ có thể nói hàng thượng thượng căn có phần, còn thượng trung hạ đều không có phần. Phổ Hiền Bồ Tát quy về Cực Lạc, không những Bồ Tát Phổ Hiền mà Bồ Tát Văn Thù cũng không ngoại lệ. Bồ Tát Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm, sau cùng cũng phát nguyện vãng sanh Tịnh độ, thân cận Phật A Di Đà, làm tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta biết, tất cả kinh điển mà tất cả Chư Lai trong mười phương ba đời nói, tổng kết sau cùng chính là Kinh Vô Lượng Thọ, tổng quy kết về bộ kinh này.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment