Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1700-Phật pháp nói về 2 loại sanh tử

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
28 Views
TĐ:1700-Phật pháp nói về 2 loại sanh tử
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 148
Thời gian từ: 00h19:31:20 – 00h24:00:17
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Trong Phật pháp nói có hai loại sanh tử, hai loại sanh tử đều đầy đủ. Thứ nhất là phân đoạn sanh tử, thứ hai là biến dị sanh tử. Đoạn tận phân đoạn sanh tử trong tứ thánh pháp giới, biến dị sanh tử vẫn còn. Phải vào trong cõi thật báo, biến dị sanh tử mới không còn. Thập pháp giới và tứ thánh pháp giới có biến dị sanh tử. Dứt trừ hai loại sanh tử, đây là thường, thường tức là Bát niết bàn, bất sanh bất diệt.
Lạc là vĩnh viễn lìa tất cả khổ, đây gọi là chân lạc. Trong phàm phu lục đạo có lạc chăng? Không có. Chúng ta thấy có người rất vui, Phật nói lạc là hoại khổ. Khi ta vui không cảm nhận được, khi niềm vui qua đi mới cảm nhận được, là hoại khổ. Cổ nhân nói, quý vị xem làm quan lớn, khi còn chức vị cảm thấy rất vinh quang, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng khi không làm nữa, không thấy ai đến thăm mình, ta liền cảm thấy rất khổ. Khi địa vị, thế lực không còn, như vậy là hết, gọi là hoại khổ. Không phải chân lạc, chân lạc là vĩnh hằng, không ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài.
Ngã là tự tại, chủ tể, ở trước có nói. Hai ý nghĩa này, trên thân thể chúng ta đều không có.
Tịnh là thanh tịnh, cũng không có. Tâm không thanh tịnh, thân cũng không thanh tịnh, thân tâm ô nhiễm nghiêm trọng. Nên thế gian này có tên thường lạc ngã tịnh, không có thực thường lạc ngã tịnh. Trong cõi thật báo trang nghiêm có, đúng là thường lạc ngã tịnh. Cho nên Đức Phật phải giúp chúng ta trở về thường lạc ngã tịnh, đây gọi là lìa khổ được vui. Mãi mãi thoát ly mười pháp giới, trở về đến cõi thật báo. Cõi thật báo vẫn chưa viên mãn, nhưng Đức Phật giúp chúng ta, chỉ có thể giúp đến cõi thật báo. Lên cao hơn nữa, ngài cũng đành chịu. Bản thân chúng ta có cách nào chăng? Bản thân cũng không có cách nào. Trong cõi thật báo là đợi thời gian, sau ba đại a tăng kỳ kiếp, tập khí vô thỉ vô minh tự nhiên không còn, quý vị sẽ được cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Diệu giác vị, trở về thường tịch quang Tịnh độ, đây mới gọi là cứu cánh viên mãn.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment