Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

TĐ:1697- Sự thọ dụng chân thật nơi Phật pháp

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by
23 Views
TĐ:1697- Sự thọ dụng chân thật nơi Phật pháp
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&disable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&disable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&disable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
Danh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
Danh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Danh sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Danh sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&list=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 146
Thời gian từ: 00h31:19:27 – 00h36:01:20
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Mỗi câu đều quan trọng, câu nói của đại sư Huệ Năng là tinh túy của Kinh Hoa Nghiêm. “Tự tánh vốn không dao động”, đây là gì? Trong kinh điển đại thừa thường nói: “tự tánh bổn định”, không có ý niệm, xưa nay chưa từng khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, làm sao có phân biệt chấp trước? Tự tánh vốn định.
Câu sau cùng là khởi tác dụng: “năng sanh vặn pháp”, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, toàn là tự tánh biến hiện ra. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Biến pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật với bản thân là nhất thể. Vô lượng vô biên chư Phật Như Lai từ đâu mà có? Tự tánh biến hiện ra. Vô lượng vô y chánh trang nghiêm, từ đâu mà có? Vẫn là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh chỉ có một, không có hai. Bởi vậy mới nói vạn pháp quy nhất, nhất là tự tánh, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai.
Nếu người học Phật có thể nhận thức được vấn đề này, nhận thức rõ ràng, nhận thức minh bạch trong giáo lý đại thừa gọi là giải ngộ. Tín giải hành chứng, giải rồi sẽ ngộ. Làm sao quý vị có thể khế nhập? Như vậy ta phải y giáo phụng hành, y giáo phụng hành gọi là tu hành, tu hành là gì? Sửa đổi tất cả những nhận thức sai lầm trước đây. Tất cả mọi sai lầm chính là phiền não, là tập khí. Tập khí khó đổi, trước phải thay đổi phiền não về mặt sự. Kiến tư phiền não, kiến nghĩa là chúng ta thấy sai, tư là chúng ta nghĩ sai. Tham sân si mạn nghi là nghĩ sai. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến là chúng ta thấy sai. Sửa đổi những điều này, gọi là tu hành. Khế nhập cảnh giới, bất luận chúng ta ở trong cảnh giới nào, trong hoàn cảnh nào; thuận cảnh hay nghịch cảnh ta đều được đại tự tại, không bị ngoại cảnh bên ngoài chi phối. Đây là thọ dụng chân thật của Phật pháp. Khi tôi mới học Phật, thầy Phương nói với tôi: “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”. Không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, mới là hưởng thụ cao nhất.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không

Post your comment