Tập 2 - LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ (giảng lần 2)

19 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ - NIỆM PHẬT VÃNG SANH
TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG? (Giảng lần thứ 2) -TẬP 2
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Giảng tại: Viện Hán Học Minh Luân Đường Malaysia.
Thời gian: Ngày 17 tháng 02 năm 2018.
Dịch giả: Thích Thiện Trang.
Biên tập: Thích Thiện Luận.
Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ.
https://dieuphap.net
Tải file mp3 tại đây https://drive.google.com/open?id=1KQg1-aG6RwUZVlEGdRRTtU0r8_-T1BDi

tải file word có chữ hán và dịch âm hán phần chánh văn tại đây
https://drive.google.com/open?id=1y4Ra4hXgrfQvnhwzQ_2N94Eu5DmrQPCG
Category
Video Pháp thoại
Tags
Đại Nguyện Di Đà, HT Tịnh Không, Niệm Phật Vãng Sanh