Sakyamuni Buddha Mantra -Thần Chú Phật Thích Ca Mâu Ni (2)

58 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
TADYATA: OM MUNI MUNI MAHA MUNI SAKYA MUNI SVAHA.

Câu chú này có khả năng tiêu diệt tội chướng.

-Phật hiệu: Thích Ca Như Lai (Shakyamuni).
-Mật hiệu: An Tĩnh Kim Cương.
-Những người thích hợp để tu hành:
Những người sinh vào ngày 30.
Những người mong muốn dập tắt tai hoạ, trừ chướng ngại.
-Công đức của Bản tôn:
Phật Thích Ca Như Lai có lòng đại từ đại bi, thệ nguyện thành Phật tại uế thổ, tế độ chúng sinh, trừ tất cả chướng nạn, trị tất cả tật bệnh, phù hộ chúng sinh thành tựu Phật đạo sau cùng.

Thích Ca Như Lai là người sáng tạo ra Phật giáo, cũng chính là Phật Tổ, Phật Thích Ca mà chúng ta thường nói. Ngài đã từ bỏ ngôi vua, dốc chí tu hành, suốt đời truyền bá Phật pháp. Tu Bản tôn pháp của Thích Ca Như Lai có thể nhận được sự phù hộ của Phật, tránh xa tai nạn, trừ bỏ bệnh tật, tiêu trừ phiền não.

#Sakyamuni #Mantra #ThíchCa
Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/c/RealHappy
Category
Mantra - Trì Tụng Mật Chú