Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

Phương Pháp Thực Hành Đạo Đức (1957)

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
29 Views
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC (1957)

Vấn đề Đạo Đức thật là lớn lao, bao trùm cả tư tưởng hành vi và lời nói của con người, bao trùm cả vũ trụ vạn hữu. Vấn đề Đạo Đức thật là vấn đề sanh tồn của nhơn loại. Nhơn loại muốn sống còn, muốn văn minh, phải tự có Đạo Đức. Không phải khoa học là cái then chốt của văn minh, chính Đạo Đức mới là then chốt vậy. Ngày hôm nay quí Bà, quí Ông tuy gia công tu hành từ lâu, nhưng đối với Đạo Đức chưa phải là đủ vậy. Tôi muốn nói: tự mình có Đạo Đức cũng còn thiếu sót. Phải làm thế nào truyền bá Đạo Đức cho toàn thể gia đình hấp thụ, rồi từ gia đình lan rộng ra xã hội, từ xã hội phổ biến đến quốc gia, từ quốc gia đến quốc tế. Đến nguơn chót, là nguơn tiến hoá chung, năm châu bốn biển hiệp một nhà, thì người tu hành không thể nào tu một mình được. Phải làm sao cho tất cả nhơn loại trên địa cầu đều lãnh thọ hai chữ Đạo Đức. Ta có Đạo Đức, kẻ khác nhứt định phải có Đạo Đức. Nếu kẻ khác không Đạo Đức, chỉ có ta mà thôi, đó là ta tự diệt vậy. Đạo Đức, có thể đến với mọi người, vì nó chẳng phải là một tôn giáo, nó không phân biệt tôn giáo nào hết, vì nó không có ranh giới như các giáo điều của các tôn giáo. Điều cần thiết là hôm nay, quí Bà, quí Ông học tập kinh, luật, luận nhà Phật đây, là vì vấn đề Đạo Đức mà học, vì nhơn loại, vì thế giới mà học. Quí Bà, quí Ông ngày nay tuy là số ít, nhưng đó là hạt giống. Mỗi hạt giống Đạo Đức, có thể gặp duyên lành, sanh ra vô số bông trái Đạo Đức. Thế thì, nhân sanh ra quả, quả trở lại làm nhân, nhân quả trùng trùng điệp điệp. Một ngày kia, thế giới sẽ hưởng nhờ cái nhân Đạo Đức của quí Bà quí Ông đang gieo ngày nay vậy.

[Trích "Phương Pháp Thực Hành Đạo Đức] (1957)
Tác giả: Cư sĩ Minh Trí
Phật Giáo - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam
Diễn đọc: Tú Trinh, Khánh Hoàng
Xem thêm tại: https://goo.gl/59o1Y8
Category
Quần thư trị yếu

Post your comment