PGHH Kể Chuyện Bên Thầy và Diên Ngâm Thi Văn Giáo Lý - Như Ý, Hoàng Minh, Tiểu Yến, Phước Nguyên.

40 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Kênh sẽ cập nhật các video của Như Ý và những video Phật Pháp khác. Mời quý vị cùng tham khảo tất cả các link bên dưới.
#nhuypghh #pghhnhuy
--------------------------------------------------------------------------------
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC6UyxiO52NNuSs7tMsDp74Q?view_as=subscriber

facebook: https://www.facebook.com/tuoitrephatgiao.hoahao
------------------------------------------
Như Ý PGHH
https://www.youtube.com/watch?v=43Ltm3zXT9c&list=PL-cSGYRSbPxCz-OCQjQKaO4ROv1W5UCb6
------------------------------------------
Tổng Hợp PGHH
https://www.youtube.com/watch?v=uIPuELH5_DI&list=PL-cSGYRSbPxAo8rHqrPEZzKX58Zpww1Ae
------------------------------------------
Sấm Giảng Giáo Lý PGHH
https://www.youtube.com/watch?v=e3JBkFmQK5c&list=PL-cSGYRSbPxCLUyU5-K47u0pKOZCPxNRu
------------------------------------------
Thuyết trình Út Hường
https://www.youtube.com/watch?v=wIlES1cEM0Q&list=PL-cSGYRSbPxDvaQCintLdvIgpaidITSfi
------------------------------------------
Cổ nhạc Phật Giáo
https://www.youtube.com/watch?v=wkP6HR4yBhE&list=PL-cSGYRSbPxAO7sb0i2M-dGDz81xoJ18i
------------------------------------------
Tổng Hợp Giảng Viên PGHH
https://www.youtube.com/watch?v=b7Q9xtXAx2o&list=PL-cSGYRSbPxD54Y_W_CldF_i3Bda1e62A
------------------------------------------
Nghi Vấn Tư Phương
https://www.youtube.com/watch?v=K5g9IgMtGlg&list=PL-cSGYRSbPxASW-Gv3biVwkVhNwGesxYY
------------------------------------------
Sấm Giảng Giáo Lý PGHH
https://www.youtube.com/watch?v=e3JBkFmQK5c&list=PL-cSGYRSbPxCLUyU5-K47u0pKOZCPxNRu
------------------------------------------
Truyện Đọc PGHH
https://www.youtube.com/watch?v=EAvDF5LUCYI&list=PL-cSGYRSbPxAipLk7UYkKYjEU9iG-6yEo
------------------------------------------
Giải Đáp nghi Vấn: Các đề tài trên ROOM (Paltalk):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-cSGYRSbPxA6rRYTvleXcK3cwkxnZi_Y&disable_polymer=true
Category
Phật Giáo Hòa Hảo