Om Mani Padme Hum (giai điệu Mông Cổ lời Hoa - có phụ đề)

50 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Oṃ maṇi padme hūṃ (nhạc Mông Cổ): https://www.youtube.com/watch?v=7FODfgCrSaw

Playlist nhạc thần chú Om Mani Padme Hum: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRF-DbdiTX2rRSiBW5jAXAh5eoX_zcsZD

NGHĨA CỦA BÀI HÁT:

1. Kiền tâm quy y hỗ chủ tam bảo chân tâm liên mẫn từ mẫu chúng sanh. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
2. Phật vi đạo sư pháp vi chánh đạo tăng vi thánh lữ đồng vi cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
3. Đăng san giai thê quá hà thuyền chu khu ngu tuệ đăng hiểm ải thản đồ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
4. Khẩu tụng chân ngôn tâm trung kì đảo địa ngục liệt hỏa tòng thử tức diệt. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
5. Thường tụng lục tự hung trung phát nguyện lãnh ngục băng tuyết tiêu dung biến noãn. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
6. Tụng trì lục tự uy lực vô bỉ thập bát địa ngục biến thành nhạc thổ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
7. Thế gian vô thật nhân duyên nan liệu sanh tử luân hồi hành thiện vi yếu. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
8. Vạn vật vô thường thiện ác giao thế hướng thiện tinh tiến thỉ chí bất du. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
9. Hạ mãn nhân sanh nan đắc chí bảo hư độ thử sanh thật vi khả tích. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
10. Tham tâm vô cảnh dục vọng giai không ác thú nghiệp nhân khí chi tòng thiện. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
11. Vạn ác phiền não tội nghiệt căn nguyên thì khắc đề phòng phàm phu si niệm. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
12. Cường tráng thân khu nhập thổ hoang dã khu tẩu tử thần thượng sư dẫn lộ. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
13. Ma ni tụng từ hỗ chủ tam bảo nặc ngạn hoạt phật thuận khẩu tiện xướng. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
14. Kiền thành đính lễ quan âm bồ tát tiêu trừ tội nghiệt tốc chứng phật quả. Om Mani Padme Hum (4 lần)
 
15. Như lai phật tử từ bi dẫn lộ chúng sanh vãng sanh cực lạc phật thổ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

Lục tự đoạn trừ lục đạo khổ nan tụng!

"OM" tự phóng quang chiếu diệu thiên giới tử khổ nan nhẫn quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

"MA" tự quang chiếu a tu la giới tranh đấu tử thương quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

"NI" tự phóng quang chiếu lượng nhân gian sinh lão bệnh tử quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

"PAD" tự phóng quang chiếu lượng súc sinh xuẩn á thống khổ quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

"ME" tự phóng quang chiếu lượng ác quỷ cơ ngã nan ngao quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

"HUM" tự phóng quang chiếu lượng địa ngục lãnh nhiệt tiên ngao quan âm cứu độ. Om Mani Padme Hum (4 lần)

I don't own the clip and the song.
Category
Mantra - Trì Tụng Mật Chú