Lời Khuyên Tu Hiền (Phần 1) | Ngài Thanh Sĩ

144 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
"Hạ Nguơn biến đổi gớm ghê,
Máu hồng lửa đỏ tràn trề khắp nơi;
Sáu châu ảm đạm khí Trời,
Ngọc Hoàng sắc lịnh lập đời Thượng Nguơn.
Sấm vang đài lộ Thất Sơn,
Hốt nhiên đổi vật đổi nhơn quả cầu;
Tiềng còi kinh động một bầu,
Cả kêu bá tánh quày đầu tu thân.
Giống xưa thiệt giống hiền nhân,
Từ đời Đinh, Lý, Lê, Trần tới nay;
Tổ Tiên ăn ở thảo ngay,
Biết tin tưởng Phật biết say đạo mầu.
Cội lành xưa đã trồng sâu,
Thế nên bông trái dài lâu đượm đà;
Con lành học thói ông cha,
Đặng gìn gương kiếng nỏn nà tốt xinh."

(Thanh Sĩ)
Category
Quần thư trị yếu