Dien Chan Online Giao lưu trực tuyến Diện Chẩn Việt Ý

80 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Giao lưu trực tuyến Diện Chẩn Việt - Ý cùng chị Truong Thi My Le
Các câu hỏi dành cho khách mời
Hiện nay ở Ý Diện Chẩn đã có bao nhiêu người học?
Hoạt động thường xuyên ở đâu?
Người Ý đón nhận Diện Chẩn như thế nào?
Diện Chẩn ở Ý có gì nổi bật?
Kế hoạch phát triển Diện Chẩn ở Ý như thế nào?
Kế hoạch sắp tới? (tháng tới, năm tới)
Nhắn gửi gì tới Diện Chẩn Việt Nam?
#giaoluutructuyendienchanviety
#dienchanbuiquocchau
#dienchanonline
Category
Diện Chẩn - Bấm huyệt