Nghe Pháp - Mới Playbar ---- Truyền Hình Phật Pháp - Mới ---- Buddha Sutra ---- Namo Amitabha Buddha ---- Truyện Phật Giáo ---- Video Chùa Khai Nguyên ---- KINH PHẬT TIẾNG VIỆT ---- Cài đặt ứng dụng Phật Pháp cho thiết bị di động và nghe Radio Khuyên người niệm Phật ---- Video 20 giây nhìn điểm trắng trên mũi Đức Phật

楊枝淨水讚-灑淨壇場,洗除六道眾生的業障,讓眾生福慧增長,共證菩提

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Added by admin
52 Views
上妙下蓮老和尚開示菁華錄:mp3檔下載說明
http://goo.gl/AA9vvC

上妙下蓮老和尚開示菁華錄:影片播放清單連結
http://goo.gl/QDy2Wo

妙蓮法音專集網誌:
http://lingyenmountain.blogspot.com/

甘露法語
http://lingyenmountain.blogspot.tw/p/blog-page_23.html

妙蓮法音專集:臺灣靈巖山寺最新法會活動訊息
http://lingyenmountain.blogspot.tw/p/blog-page_18.html

FaceBook專頁-妙蓮法音道場
https://www.facebook.com/lotus.ibook

靈巖梵唄系列:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2OLTz5OiV8fo2hT6jwY81pmcJgAIHwQq


楊枝淨水,遍灑三千。性空八德利人天,福壽廣增延。滅罪消愆,火燄化紅蓮。
南無清涼地菩薩摩訶薩(三稱)。

南無大悲觀世音菩薩(三稱)
廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼(大悲咒)

南無觀世音菩薩
================讚文解釋====================
楊枝淨水 遍灑三千 性空八德利人天 餓鬼免針咽(福壽廣增延) 滅罪消愆 火燄化紅蓮 南無清涼地菩薩摩訶薩

此讚偈是佛陀制定用於各項佛事儀軌法會結界並令壇場清淨之用。
『南無觀世音菩薩』分身無數菩薩,在十方法界,舉行佛事儀軌法會時,以楊枝沾淨瓶中的甘露水,徧灑三千大千世界。令法會壇場形成結界,並令壇場清淨。

在請佛的楊枝淨水讚中為什麼要用楊柳枝灑水呢?這裡面包含著三種意義:一、每天早晨起床嚼楊枝,使口齒清淨,然後再供佛拜經,表虔敬佛陀的意思;二、楊枝心向上,示菩薩精進修道,以求證得至上佛果;楊柳葉向下垂,示菩薩雖欲勤求佛道,但仍念念不忘垂慈救度苦難眾生;三、觀音菩薩手執柳枝能除眾生三災八難,化五濁惡世成淨土之鄉,以上三點為楊枝二字的意義。

淨水就是清淨之水,清者如水不濁,淨者水不浮動。觀音菩薩如同一輪明月,高懸於空,他的慈光無所不遍。為佛弟子,心地必需坦蕩光明,沒有妄想雜念,待人誠摯,且以恭敬之心,專心一致的拜佛,自然能得佛菩薩感應,好比一千條清淨江水,就能映現一千輪的皓月,所謂千江有水千江月,萬里無雲萬里天,假若水濁不清或水清浮動,則皓月不現前。

取楊枝淨水灑洗拜佛道場,要洗多廣多大呢?必須洗到像三千大千世界那麼廣闊的地方。又什麼叫三千大千世界呢?我們所住的地球一千個,為一小千世界,一千個小千世界謂之中千世界,一千個中千世界稱著大千世界。三千大千世界者,示此大千世界,成自小千、中千、大千三種千,所以才稱為三千大千世界。觀音菩薩用清淨楊枝水灑此三千大千世界,便能令其清淨無濁。

楊枝淨水目的在洗除眾生無量劫以來所積集的業障,讓一切眾生增善修慧,共證菩提。

性空八德利人天:性空是指水性本空,因一、水不自生(水不會生水,水若能自生,那麼今晚倒一杯水,明朝豈不變成了兩杯?)二、水不他生(水不是其他東西可代生的。)三、水不無因生(大凡一件事都是有其因,佛教是講因緣的,無因不成果,水亦如此。)四、水不共生(水不可自他合生,如水與石頭絕不能生出水來),所以說水性本空。

八德:
水具有八種功德:一、澄淨德:澄清潔淨,沒有污濁垢穢。
二、清冷德:清湛涼冷,沒有煩熱。
三、甘美德:水性甘甜,具無上味。
四、輕軟德:水質清揚柔軟,可上可下。
五、潤澤德:津潤滑澤,毫不枯澀。
六、安和德:安靜和緩,沒有沖激泛漲的禍害。
七、除饑渴:水力充分,不僅是止渴而已,且能療濟饑餓。
八、長養諸根:諸根是指我們的身體,此水能增長養育我們的全身,使他潤澤康健。
八功德水唯佛淨土中有,觀世音菩薩以此功德之水滋潤眾生,利益有情,令六道眾生棄貪瞋痴三毒,修戒定慧三學。
Category
Lingyen Mountain Temple

Post your comment