Tập 6 - Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu – PS Định Hoằng giảng

19 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU - TẬP: 6
Nguyên bản: Ngẫu Ích Sa môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập.
Người giảng: Pháp Sư Định Hoằng.
Giảng tại: Chùa Viên Minh, Hương Cảng.
Thời gian: Ngày 19 tháng 8 năm 2012.
Việt dịch: Thích Thiện Trang
Kênh Youtube: Thiện Trang Văn Trang
Biên tập: Thích Thiện Luận
Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ

Tập này giảng về giới vọng ngữ (nói dối)

Tải file mp3 tại: https://drive.google.com/open?id=1KxdZ1mhWq7PsVR41hf4hozVzt-38KinW

Tải file word tại:https://drive.google.com/open?id=1T5XN8BjSBg2uc4tKTHHoSwrf6hW_d5C1
Category
Video Pháp thoại
Tags
Ps Định Hoằng, Sa Di Thập Giới, Sa Di