316 - Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - 2017 (Lần 4)- Phẩm 24

9 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tập 316- PHẨM 24: TAM BỐI VÃNG SANH (Ba Bậc Vãng Sanh)
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Giảng tại: Tịnh Tông Học Viện Australia.
Thời gian: Ngày 4 tháng 3 năm 2016.
Dịch Giả: Minh Tâm và Thích Thiện Trang.
Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang.
Biên tập: Thích Thiện Trang và nhóm BT Học Làm Người Tốt.
*Xem toàn bộ danh sách bộ giảng tại đây:
https://tinyurl.com/yauw52ue
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4n_iCZWkgV2B6VJsFucmRIJbZEsjwKrz
+Tải tất cả bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không do Dịch giả Thích Thiện Trang dịch tại trang web: QueNhaCucLac.com
https://quenhacuclac.com
+Tải file word có chữ hán và âm hán lẫn dịch nghĩa chánh Kinh, chú giải, file mp3 v.v... tại : https://quenhacuclac.com/khoachu2014
https://tinyurl.com/ydzaeopj
#ThienTrangVanTrang
#QueNhaCucLacTV
#ThichThienTrang
#HTTịnhKhông
Category
Video Pháp thoại
Tags
Hòa thượng Tịnh Không, Khoa Chú 2014