【DaAi Headlines】20180810

71 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tzu Chi volunteers cares for the family and friends of the residential fire that took away 3 innocent lives.
CDC announces 2 new cases of dengue fever that were diagnosed using the fast-screening reagents.

慈濟志工前往關懷,造成三人往生,民宅火災戶的家屬及親友。
疾管署公布,利用快篩試劑檢驗出,2例本土登革熱病例。


今日新聞提要:
1.淡水火警3死
2.林滄洲追思會
3.松山更生人演繹
4.遇見音符(3)王麗淳
5.醫助日人感恩
6.檳城周清心
7.社區醫診登革
8.廣東冬令初勘
9.奧莫克義診
10.老屋復興運動(3)建材銀行
END:學環保過父節

(03253278)
Category
AMTB Đài Loan