《摩訶止觀》(1~8合輯)淨蓮法師 主講

50 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
《摩訶止觀》(1~8合輯)淨蓮上師 主講(1~5 影像歸正)以上由MasterJingLian淨蓮上師、阿彌陀佛身心靈善知識、paul zhang儲存播放清單 提供.---2018 12 22上傳完成. 1(00:00)大乘止觀是修道最重要的法門 2(42:45)天台宗的傳承 3(1:24:33)空觀—體真止 4(2:07:18)假觀—方便隨緣止 5(2:46:24)中觀—息二邊分別止 6(3:17:15)一心三觀 7(3:52:45)慧思禪師 8(4:30:59)智者大師
Category
AMTB Đài Loan