Welcome
Login / Register
  • Video Chùa Khai Nguyên

  • Categories

    Kinh Vô Luợng Thọ (1998) Giảng lần thứ 10


    Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh 188 tập - Pháp sư Tịnh Không chủ giảng - Giảng lần thứ 10 tại Tịnh Tông Học Hội Singapore (Tháng 4 - 1998) - Cư si Vọng Tây cẩn dịch & Thuyết minh: Quảng Tâm

    Flag Counter