Welcome
Login / Register
 • Video Chùa Khai Nguyên

 • Categories

  Kinh Vô Lượng Thọ (1994) - HT Tịnh Không chủ giảng


  • 1:56:35 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 11 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 11 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 13 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:58:00 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 10 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 10 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 14 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 2:00:09 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 9 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 9 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 14 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:58:24 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 8 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 8 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 13 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:58:18 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 7 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 7 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 12 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:59:09 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 6 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 6 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 13 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:57:16 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 5 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 5 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 14 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:53:33 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 4 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 4 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 19 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:59:42 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 3 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 3 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 20 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:58:26 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 2 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 2 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 9 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:50:16 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 1 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 1 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 12 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 2:00:36 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 29 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 29 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 6 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:55:18 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 28 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 28 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 3 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:58:32 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 27 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 27 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 3 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:59:05 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 26 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 26 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 3 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:55:09 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 25 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 25 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 6 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:57:38 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 24 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 24 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 7 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:57:47 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 23 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 23 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 7 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:55:56 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 22 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 22 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 3 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  • 1:59:02 Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 21 - PS Tịnh Không

   Kinh Vô Lượng Thọ (1994) Tập 21 - PS Tịnh Không

   by Admin Added 9 Views / 0 Likes

   URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PL465CB3DA070DA446 Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore) Thời gian: Tháng 11 năm 199

  Flag Counter