Welcome
Login / Register
 • Video Chùa Khai Nguyên

 • Categories

  Hoa Nghiêm Áo Chỉ


  • 1:55:40 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 036 (Chất Lượng Cao HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 036 (Chất Lượng Cao HQ)

   by Admin Added 27 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Hạnh Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:55:39 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 037 (Chất Lượng Cao HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 037 (Chất Lượng Cao HQ)

   by Admin Added 39 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Hạnh Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:53:54 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 01 (Chất Lượng Cao HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 01 (Chất Lượng Cao HQ)

   by Admin Added 73 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:55:16 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 18 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 18 (HQ)

   by Admin Added 17 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:57 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 17 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 17 (HQ)

   by Admin Added 17 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:45 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 16 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 16 (HQ)

   by Admin Added 11 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:56 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 15 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 15 (HQ)

   by Admin Added 13 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:55:05 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 14 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 14 (HQ)

   by Admin Added 6 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:49 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 13 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 13 (HQ)

   by Admin Added 18 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:04 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 12 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 12 (HQ)

   by Admin Added 17 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:57 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 11 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 11 (HQ)

   by Admin Added 11 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:43 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 10 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 10 (HQ)

   by Admin Added 13 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:56:56 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 40 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 40 (HQ)

   by Admin Added 28 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Hạnh Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:58 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 09 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 09 (HQ)

   by Admin Added 48 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:51 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 08 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 08 (HQ)

   by Admin Added 44 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:54:58 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 07 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 07 (HQ)

   by Admin Added 8 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:55:17 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 39 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 39 (HQ)

   by Admin Added 25 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Hạnh Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:53:30 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 06 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 06 (HQ)

   by Admin Added 6 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:55:11 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 05 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 05 (HQ)

   by Admin Added 26 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  • 1:55:04 Hoa Nghiêm Áo Chỉ 04 (HQ)

   Hoa Nghiêm Áo Chỉ 04 (HQ)

   by Admin Added 20 Views / 0 Likes

   Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Đã nâng cấp chất lượng âm thanh (equalizer)) Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Người đọc: Thiện Quang Nguồn: amtb.tw, tinhkhongphapngu.net

  Flag Counter