Welcome
Login / Register
 • Video Chùa Khai Nguyên

 • Categories

  Giảng Kinh Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm


  • 55:59 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 020 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 020 (HQ)

   by Admin Added 19 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:01 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 019 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 019 (HQ)

   by Admin Added 31 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:27 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 018 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 018 (HQ)

   by Admin Added 48 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:12 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 017 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 017 (HQ)

   by Admin Added 14 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 55:29 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 016 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 016 (HQ)

   by Admin Added 16 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:00 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 015 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 015 (HQ)

   by Admin Added 19 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 55:56 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 014 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 014 (HQ)

   by Admin Added 19 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:40 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 013 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 013 (HQ)

   by Admin Added 53 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 55:32 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 012 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 012 (HQ)

   by Admin Added 32 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:03 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 011 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 011 (HQ)

   by Admin Added 14 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 55:57 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 010 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 010 (HQ)

   by Admin Added 16 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:26 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 009 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 009 (HQ)

   by Admin Added 13 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:40 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 008 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 008 (HQ)

   by Admin Added 15 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:32 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 007 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 007 (HQ)

   by Admin Added 12 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:11 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 006 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 006 (HQ)

   by Admin Added 20 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:14 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 005 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 005 (HQ)

   by Admin Added 18 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 54:28 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 004 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 004 (HQ)

   by Admin Added 20 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 56:59 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 003 (HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 003 (HQ)

   by Admin Added 14 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 57:18 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 002 (Chất Lượng Cao HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 002 (Chất Lượng Cao HQ)

   by Admin Added 13 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  • 55:45 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 001 (Chất Lượng Cao HQ)

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 001 (Chất Lượng Cao HQ)

   by Admin Added 21 Views / 0 Likes

   Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Pháp Sư Tịnh Không - Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (Tháng 5 năm 2003) Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn chuyển ngữ Nguồn: amtb.tw, thondida.com

  Flag Counter